KONTAKT

Kontaktná adresa:
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice
E-mail: zuzana.gdovinova@upjs.sk
Pacientska organizácia
združujúca pacientov po cievnej mozgovej príhode

Sekunda pre život
www.sekundaprezivot.sk
E-mail:info@sekundaprezivot.sk
Richard Fides, predseda OZ